Italo-Romance Subgroup

 


We illustrate this subgroup by quoting the Lord's prayer that is derived from Matthew 6:9-13 (similar text in Luke 11:2-4):
 
Latin text Pater noster, qui est in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum cottidianum da nobis hodie et dimitte nobis dedita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen.
Corsican
(Ajaccio)
Patre nostru chì sì in celu, ch'ellu sia santificatu u to nome; ch'ellu venga u to regnu; ch'ella sia fatta a to vuluntà, in terra cum'è in celu. Dacci oghjeghjornu u nostru pane cutidianu; è rimettici i nostri debbiti, cum'è no i rimettimu à i nostri debbitori; ùn ci induce micca in tentazione, ma francaci da u male. Ame è cusì sia.
Corsican
(Bastia)
Pater nostru chì stai in i celi, ch'ellu sia santificatu u to nome; ch'ellu venghi u to regnu; ch'ella sia fatta a to vuluntà, in celu cum'è in terra. U pane chì ci abbisogna, dà ci lu oghje, è togli ci i nostri debbiti, cum'è no l'avemu tolti à quelli chì ci devianu. È ùn ci purtà micca ver di a tentazione, ma franca ci da u male. Ame.
Standard
Italian
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Neapolitan Pate nuoste ca staje ncielo, santificammo 'o nomme tujo, faje vení 'o regno tujo sempe c' 'a vuluntà toja, accussí ncielo e nterra. Fance avè 'o ppane tutt' 'e juorne lèvece 'e rièbbete comme nuje 'e llevamme all'ate, nun ce fa spantecà, e llèvace 'o male 'a tuorno. Amen.
Sicilian Patri nostru cca si 'n celu, sia santificatu 'u nomi teu; venga 'u to rregnu, sia fatta 'a tò voluntati, comu 'n celu accussì 'n terra. Dani oggi 'u nostru pani quotidianu, rimeti a niàutri i nostri debiti, comu niàutri li rimettemu ai nostri debitori e nun ni lassàri cadiri 'nta'a tentazziuni e libèrani d'u mali. Amen.
Western
Sicilian
Paba noestru, qui es in ile céle, santefique seat tuu nóminei bénganos tuu reynu, fáyatta tuu voluntát com'en céleu azí en tera. Dónanos oy tuu pana cotidianeu e perdónanos noestre pecattes, com'nosatrus perdonames ils depidors noestre, e no nos-lesse in tentazión, mas líbranos d'il malavatta. Por qui tuy es il reynu, e la forze, e la gloria, d'il Paba e d'il Filyu, e d'il Spiritte Santo. Amen.
Sardinian
(Campidanese)
Babbu nostu ki ses in is Celus, santificau siat su nòmini tuu, bengat a nosu su reinu tuu, siat fatta sa voluntadi tua comenti in su celu aici in sa terra. Su pani nostu de dogna di donanosidd' oi, e perdonanosì is peccaus nostus, comenti nosaturus perdonaus is depidoris nostus, no nosi lessis arrui in sa tentatzione, ma lìberanosì de tottu male. Amen.
Sardinian
(Logudorese)
Babbu nostru k'istas in sos kelos, santificadu siat su nòmene tou, benzat a nois su regnu tou e fatta siat sa voluntade tua comente in su kelu gai in sa terra. Su pane nostru de dogni die dàdenolu oe, perdona a nois sos peccados nostros perdona a nois sos peccados nostros comente nois perdonamus sos inimigos nostros, e non nos lesses ruer in tentatzione, ma lìberanos dae su male. Amen.
Sardinian
(Nuorese)
Babbu nostru, ch'istas in sos chelos, santificadu siada su lumene Tuo; venzada a nois su regnu Tuo; sia fatta sa voluntade Tua comente i'su chelu i'sa terra. Dae nos oje su pane nostru cotidianu, perdona a nois sos peccados nostros comente nois los perdonamus; libera da ogni tentassione, libera nos a male. Amen.
English 
translation
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.


Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov