Numerals (Numerais)

 
 
See the Latin numerals.
 
 
Cardinal Numerals
(Numerais Cardinais)
Ordinal Numerals
(Numerais Ordinais)
1.
un, unha primeiro
2.
dous, dúas segundo
3.
tres terceiro
4.
catro cuarto
5.
cinco quinto
6.
seis sexto
7.
sete sétimo
8.
oito oitavo
9.
nove noveno
10.
dez décimo
11.
once undécimo (décimo primeiro)
12.
doce duodécimo (décimo segundo)
13.
trece décimo terceiro
14.
catorce etc.
15.
quince
16.
dezaseis
17.
dezasete
18.
dezaoito
19.
dezanove
20.
vinte vixésimo
21.
vinteún, vinteúnha vixésimo primeiro
22.
vintedous, vintedúas ...
23.
vintetrés ...
30.
trinta trixésimo
31.
trinta e un, trinta e unha ...
32.
trinta e dous, trinta e dúas ...
40.
corenta cuadraxésimo
50.
cincuenta quincuaxésimo
60.
sesenta sesaxésimo
70.
setenta septuaséximo
80.
oitenta octoxésimo
90.
noventa nonaxésimo
100.
cen centésimo
200.
douscentos, -as etc.
300.
trescentos, -as
400.
catrocentos, -as
500.
cincocentos, -as (quiñentos, -as)
1,000.
mil
1,100.
mil cen
10,000.
dez mil
100,000.
cen mil
1,000,000.
un millón

Number 34.987 is written trinta e sete mil oitocentos noventa e sete.

All cardinal numbers have gender and number, and they agree with the noun they modify:


Next
Previous

Galician Desriptive Grammar
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov