Balkano-Romance Subgroup
 
 
We illustrate this subgroup by quoting the Lord's prayer that is derived from Matthew 6:9-13 (similar text in Luke 11:2-4):
 
Latin text Pater noster, qui est in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum cottidianum da nobis hodie et dimitte nobis dedita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen.
Arumanian Tată a nostru care ești în țeru, s-aisească nuam a Ta, s-vină amiraliea a Ta, s-facă vrerea a Ta, ași cumu în țeru, ași și pisti locu. Pânea a noastră ațea di tute dzâlele dă-nă o nau adzâ și nă li iartă amărtilili noastre ași cumu li iartămu și noi unu a altui. Și nu nă du pri noi la cârtire, ma nă aveagli di ațelu arău. Că a Ta easte amiraliea și puterea a Tatălui și Hiliului și a Spiritului Sântu, tora, totana și tu eta etelor. Amin. 
Rumanian
(Banat)
Tatăl nostru careli eșci în ceruri, sfânțască-să numele Teu, vină împărățîia Ta, fie voia Ta, prăcum în cer așa șî pră pământ. Pânia nuastră a dă toace dzâlile dă ni-o noauă astădz șî ne iartă noauă păcacile noaștre prăcum șî noi iertăm păcătoșîlor noștri șî nu ne duce pră noi în cercare, ci ne mântuieșce dă cel rău. Că a Ta iestă împărățîia șî pucerea șî mărirea, a Tatălui, a Fiului șî a Sfântului Duc. Amin.
Rumanian
(1850)
Rumanian
(1874)
Părintele nostru, carele escí în cerur, sânțéscă-se numele te; Via împìrăția ta; Fie voa ta, precum în ceri, și pe pămnt; Pănea nóstră cea de tóte ilele dă-ni-o astă-. Și ni ertă dtoriele nóstre, precum și noertăm dtornicilor nostri; Și nu ne duce în ispită; ci ne scapă de cel r; Că a ta este împìrăția și puterea și marirea în etern
Amin.
Rumanian
(modern)
Părintele nostru, carele esci în ceriuri, sânțească-se numele tău; Via împìrăția ta; Fie voia ta, precum în ceri, și pe pământ; Pănea noastră cea de toate zilele dă-ni-o astăzí. Și ni ertă detoriele noastre, precum și noí ertăm detornicilor nostri; Și nu ne duce în ispită; ci ne scapă de cel rău; Că a ta este împìrăția și puterea și marirea în etern. Amin.
Rumanian
(another version)
Tatal nostru care esti în ceruri sfinteasca-se numele Tau; Vie imparația Ta; Faca-se voia Ta precum in cer asa și pre Pamânt; Painea noastra cea de toate zilele dă-ne-o noua astăzi. Și ne iarta noua greșalele noastre precum și noi iertam greșitilor nostri și nu ne duce pre noi în ispita ci ne izbavește de cel rău; Ca a Ta este imparația, slava și puterea. In numele Tatalui, al Fiului, al Sfantului Duh. Amin.
Dalmatian
(Vegliot)
Tuota nuester, che te sante intel sil: sait santificuot el naun to. Vigna el raigno to. Sait fuot la voluntuot toa, coisa in in sil, coisa in tiara. Duota costa dai el pun nuester cotidiun. E remetiaj le nustre debete, coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar. E naun ne menur in tentatiaun, mui deliberiajne dal mal. Amen.
English 
translation
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.


Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
(c) Zdravko Batzarov